Podmínky užití

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služby (.pdf)

 

na základě ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

 

1.      Preambule

1.1.    Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování Služby.

1.2.    Nutnou podmínkou poskytování Služby je souhlas obou smluvních stran s těmito Podmínkami, které jsou trvale k dispozici na internetových stránkách http://www.emailmachine.cz/podmínky, rovněž tak s Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou trvale k dispozici na adrese http://www.emailmachine.cz/privacy-policy.pdf

1.3.    Smluvní vztah založený na těchto Podmínkách vzniká mezi smluvními stranami okamžikem uzavření písemné smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem nebo schválením řádně učiněné objednávky Objednatele Poskytovatelem a řídí se občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.

2.      Definice pojmů

2.1.    Objednatelem se rozumí jakákoliv právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která přistoupí na všechna ustanovení těchto Podmínek a využívá Službu.

2.2.    Poskytovatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí obchodní společnost Email Machine s.r.o., IČ: 03568831, se sídlem Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno, registrovaná pod sp. zn. C 85521 u Krajského soudu v Brně.

2.3.    Systémem se rozumí všechny hardwarové i softwarové prostředky Poskytovatele, které využívá k dosažení plnění smluvního vztahu.

2.4.    Službou se rozumí činnosti Poskytovatele spočívající v zajištění software, technické podpory a dalších nástrojů za podmínek uvedených na adrese http://www.emailmachine.cz/mesicni-pausal1 pro tzv. email marketing, jehož prostřednictvím mohou Objednatelé v rámci svojí marketingové strategie oslovovat své zákazníky elektronickou formou na síti Internet pomocí e-mailových zpráv. Objednatel do služby vkládá vlastní obsah e-mailových zpráv, i adresy, na které budou zprávy zasílány. Objednatel bere na vědomí, že Služba je poskytována tak, jak je; případné změny aplikace v důsledku jejího vývoje nemají vliv na platnost a účinnost smlouvy.

3.      Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování Služby, zejména z důvodu nutných úprav a údržby. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Objednatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování Služby s dostatečným předstihem.

3.2.    Je-li poskytování Služby přerušeno na déle než 6 hodin v důsledku závady zaviněné Poskytovatelem, snižuje se odměna Poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyla Služba v provozu. Při přerušení poskytování Služby v důsledku závady zaviněné Poskytovatelem na delší dobu než 24 hodin se odměna Poskytovatele za daný měsíc snižuje o 50 %.

3.3.    Poskytovatel neodpovídá za využívání Služby Objednatelem. Výlučně Objednatel je zodpovědný a zavazuje se zajistit, aby při využívání Služby Objednatelem nebyly porušovány žádné právní předpisy České republiky nebo třetích zemí, zejména autorská práva, regulace internetového provozu a zasílání obchodních sdělení. Objednatel zejména prohlašuje, že zasílání takových zpráv je zcela v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zejména přenos sám iniciuje, volí uživatele přenášené informace, volí obsah přenášené informace.

3.4.    Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování Služby, poškozením nebo ztrátou dat apod. - a to zejména:

3.4.1.  při zásahu vyšší moci;

3.4.2.  vlivem skutečností zapříčiněných třetími osobami, zejména dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.);

3.4.3.  v případě využití nebo zneužití Služby třetími osobami nelegálním způsobem.

3.5.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování Služby v případě porušení Podmínek ze strany Objednatele.

3.6.    Objednatel je povinen bezodkladně předložit Poskytovateli pravdivé, aktuální a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků vzniklých na základě chybných informací Objednatel.

3.7.    Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, Objednatel nesmí:

3.7.1.  žádným způsobem manipulovat s daty, zařízeními nebo jakýmikoliv součástmi systému Poskytovatele, než jsou jemu vymezené, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému;

3.7.2.  využívat Službu Poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru;

3.7.3.  využívat Služby pro činnost rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení;

3.7.4.  využívat Službu k ukládání nebo přenosu dat, která obsahují erotický nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální software, archivy souborů určených pro stahování, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru;

3.7.5.  vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení systému Poskytovatele;

3.7.6.  vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem mohla poškozovat zájmy či dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele;

3.7.7.  nesmí, s výjimkou osob blízkých dle příslušného ustanovení občanského zákoníku, svým konáním či opomenutím umožnit využití poskytovaných služeb třetím osobám bezplatně, ani za úplatu, bez písemného souhlasu Poskytovatele. Takové jednání je považováno za porušení mlčenlivosti.

3.7.8.  nesmí sdělit nebo dovolit třetím osobám získat své přístupové údaje k systému Poskytovatele. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je Objednatel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení.

4.      Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

4.1.    Za poskytované služby náleží Poskytovateli úplata. Výše úplaty je stanovena ve smlouvě.

4.2.    Stanovení délky platebního období je předmětem vzájemné dohody. Objednatel uhradí cenu převodem na účet Poskytovatele, oproti doručeným účetním dokladům - fakturám, vystaveným Poskytovatelem. Faktury mají splatnost 14 dní. Faktury budou zasílány doporučeným dopisem anebo elektronickou poštou na adresu Objednatele, uvedenou ve smlouvě, s čímž Objednatel výslovně souhlasí. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je Objednatel oprávněn reklamovat vyúčtování ceny písemně ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká.

4.3.    Objednatel je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu. Objednatel je povinen uvést platný, na účetním dokladu uvedený, variabilní symbol. Uhrazením úplaty se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele.

4.4.    Objednatel nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby, pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Poskytovatele.

4.5.    Při neuhrazení úplaty do data její splatnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služby. V případě nezaplacení v požadovaném termínu je Objednatel 2 x (dvakrát) upozorněn ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu. Při překročení termínu splatnosti o 14 dnů jsou poskytované služby pozastaveny a po dalších 14 dnech jsou poskytované služby zrušeny, a jakákoliv uživatelská data smazána.

4.6.    Obnovení poskytování pozastavené Služby je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a žádosti Objednatele o obnovení poskytování Služby.

4.7.    Pokud je Objednatel v prodlení s jakýmkoliv finančním plněním po dobu delší než 20 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smlouvy.

4.8. V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.

5.      Sankční ustanovení

5.1.    Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak.

5.2.    Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

5.3.    Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě porušení těchto Podmínek ze strany Objednatele, zejména v případech uvedených v ustanovení čl. 3.3, 3.7 a 4.7. V případě porušení povinností dle ustanovení čl. 3.3 nebo 3.7 se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,‑ Kč. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok ani se nesnižuje výše náhrady škody, zejména ve výši případné sankce ze strany státních orgánů.

5.4.    Objednatel se zavazuje uhradit za znovuobnovení poskytování Služby opakovaně pozastavené z důvodu porušení smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,‑ Kč.

5.5.    Pro případ prodlení Objednatele s úhradou finančního plnění dle této smlouvy je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

5.6.    V případě porušení mlčenlivosti je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,‑ Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Úhradou smluvní pokuty nezaniká odpovědnost za škody vzniklé v důsledku neoprávněného využívání služby třetími osobami.

6.        Ochrana důvěrných informací

6.1.    Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících 2 let od ukončení jeho platnosti. Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

6.1.1.   informace veřejně dostupné;

6.1.2.   uvedení Objednatele do referencí Poskytovatele;

6.1.3.   informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran, pokud tito budou vázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším ve stejném rozsahu jako smluvní strany.

6.2.    Za prokázané porušení ustanovení čl. 6.1. jednou ze smluvních stran této smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu skutečné škody takto vzniklé.

6.3.    Poskytovatel nemá technickou možnost upravovat nebo sledovat jakákoliv data Objednatele (zejména tzv. contact list, whitelist a blacklist), ani zjišťovat obsah zasílaných zpráv. Poskytovatel nabízí možnost reportování e-mailů, které by mohly porušovat Podmínky. U těchto nahlášených možných porušení Podmínek se Objednatel zavazuje nejpozději ve lhůtě sedmi (7) dnů doložit Poskytovateli, že Podmínky nebyly porušeny; v opačném případě se nahlášené jednání považuje za porušení Podmínek. Poskytovatel zejména přenos sám neiniciuje, nevolí uživatele přenášené informace, ani nevolí ani nemění obsah přenášené informace, informace ani krátkodobě dočasně neukládá.

 

7.        ZÁVADY SLUŽBY a REKLAMACE

 

7.1.   Právo při vzniku Závad. Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vadu při poskytování Služby.

7.2.   Lhůta pro podání stížnosti. Stížnost na Závady je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail podpora@emailmachine.cz. Později podaná reklamace nebude Poskytovatelem akceptována a Uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.

7.3.  Náležitosti stížnosti. Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.

7.4. Vyřízení stížnosti. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího přijetí. Pokud je stížnost oprávněná, má Uživatel právo na náhradu za vadně poskytnutou Službu. Podaná stížnost nemá vliv na splatnost Odměny.

 

8.        Ustanovení společná a závěrečná

8.1.   K veškerým finančním plněním dle smlouvy bude přičteno DPH podle obecně závazných právních předpisů.

8.2.    Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Podmínek. O změně bude informovat prostřednictvím webové stránky http://www.emailmachine.cz a informativní e-mailové zprávy Objednatelům. V případě, že Objednatel vysloví nesouhlas s novým zněním Podmínek, má Objednatel právo smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

8.3.    Podmínky vytváří a specifikují smluvní vztah smluvních stran a jsou nedílnou součástí písemné smlouvy, pokud je taková smlouva podepsána. Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s technickými podmínkami poskytování Služby a Podmínkami.

8.4.    Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 11. 2014.